صراط (1)

  • شاید این دو سوالِ نیاز به  الله  و چیستی نقش انسان، آدمی را آن قدر ها تکان ندهد!
  • احتمال زندگی پس از مرگ آن قدر سنگین هست که آدمی قراری نخواهد داشت؛ شاید زندگی پس از مرگ را قبول کنیم اما در عمل بسیاری از ما احتمال آن را هم نمی دهیم و این موضوع در زندگی ما مشهود است.
  • نیاز به  الله  را نمی دانیم، از نقش خود خبر نداریم، در این دنیا چرخی می زنیم و آخرش هم می میریم چون وسیله و راه این همه را نمی شناسیم.
  • خود را نمی شناسیم پس  الله  را نخواهیم شناخت و چون او را نشناختیم با او کاری هم نداریم.
  • بر خودشناسی راه هایی هست از اندیشه های مختلف، اما آن چه در این مجموعه نوشتار از آن خواهیم نوشت؛ تفسیر عملی سوره حمد است.